–, OI#10149

  • © Bob Gramsma

–, OI#10149, 2010
Cast tin, 2 x 4 x 1 cm